قیمت ها

جدول هزینه سبک 1

پایه

تومان27

/ ماهانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • کلاس های کاهش وزن

ویژه

تومان59

/ ماهانه
 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • کلاس های کاهش وزن

قیمت ها

جدول هزینه سبک 2

پایه 27تومان

خرید
Water Mark Icon
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

ویژه 59تومان

خرید
Water Mark Icon
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

قیمت ها

جدول هزینه سبک 3

Price Icon

استاندارد

تومان99

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی

Price Icon

نقره ای

تومان249

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی

قیمت ها

جدول هزینه سبک 4

پایه

27تومان / ماهانه

یک دامنه
Water Mark Icon
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

پلن ویژه

پرطرفدار

39تومان / ماهانه

چند دامنه
Water Mark Icon
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

ویژه

59تومان / ماهانه

دامنه نامحدود
Water Mark Icon
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

قیمت ها

جدول هزینه سبک 5

Price Icon

استاندارد

29تومان / ماهانه

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

Price Icon
پرطرفدار

ویژه

39تومان / ماهانه

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

Price Icon

نقره ای

59تومان / ماهانه

 • دویدن رایگان
 • مدیتیشن یوگا
 • استفاده نامحدود از تجهیزات
 • مربی خصوصی
 • بوکس عمومی

قیمت ها

جدول هزینه سبک 6

پایه

27تومان / ماهانه

یک دامنه
Water Mark Icon
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

پرطرفدار

ویژه

39تومان / ماهانه

چند دامنه
Water Mark Icon
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

نقره ای

59تومان / ماهانه

دامنه نامحدود
Water Mark Icon
 • 256 مگابایت حافظه
 • 1 کاربر
 • 1 وبسایت
 • 1 دامنه
 • پهنای باند نامحدود
 • پشتیبانی 7 روزه، 24 ساعته

دریافت مشاوره